Avís Legal

Titularitat i objecte

El present Avís Legal té per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la botiga on-line empleçada a l’adreça www.bragatina.cat i de la qual és titular Joan Gomez Boix, amb domicili a Olot l’objecte de la qual és la comercialització i venda de bragatines.

 

Bragatina.cat ha estat el.laborada, creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals el portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

 

Bragatina.cat està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions presents a les Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Condicions d’ús de la plana web

La utilització del Portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest text s’exposen així com els principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

A través de Bragatina.cat es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents Condicions Generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compravenda entre Bragatina.cat i els seus clients.

L’Usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics i altres que s’obtinguin d’aquesta plana web, així com no obstaculitzar l’accés o altres usuaris al servei, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius de naturalesa anàloga, que pugui ser causa de qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Bragatina.cat o a tercers. Referent a això, Bragatina.cat s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Bragatina.cat no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació. Per contra, per a poder realizar la compra, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi’s l’apartat Protecció de dades de Bragatina.cat

Bragatina.cat manifesta que el producte ofert es correspon amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

Bragatina.cat s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

Drets i Obligacions de Bragatina.cat

Bragatina.cat respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

Bragatina.cat es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Bragatina.cat no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de Bragatina.cat

Bragatina.cat es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal.

Bragatina.cat no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

Bragatina.cat posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable Bragatina.cat dels llocs web als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda, Bragatina.cat tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

Preus, pagaments i terminis de lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, Bragatina.cat podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular en el seu degut moment. No obstant, serà Bragatina.cat qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l’IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d’una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i forma de pagament.

El termini de lliurament comença a comptar des que Bragatina.cat rep l’import de la comanda. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament.

El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empar de les presents Condicions Generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Bragatina.cat. Aquest realitzarà tots els esforços possibles amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Bragatina.cat. Si el retard en el lliurament és imputable a Bragatina.cat i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’hagués retardat. Així mateix, Bragatina.cat no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Bragatina.cat. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, fent arribar a Bragatina.cat l’import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats. Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de Bragatina.cat la tramitació de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, Bragatina.cat procedirà a emetre i enviar la factura a l’adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Cada expedició és acompanyada per una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa. El receptor s’obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d’aquest albarà coincideixin.

Al lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l’Usuari en l’albarà de lliurament implica que el paquet que conté la mercaderia ha estat rebut en bones condicions i sense haver estat obert prèviament.

També és imprescindible que es comuniqui a Bragatina.cat qualsevol incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail. Si no es compleixen aquestes condicions, Bragatina.cat, no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Canvis i devolucions

Termes generals

  • Es poden canviar o retornar tots els productes de Bragatina.cat dins el termini de 24 hores següents de la recepció d’una comanda, havent prèviament comunicat la devolució amb un correu electrònic a info@bragatina.cat
  • Els productes s’han de retornar en perfecte estat i no s’acceptarà cap producte que contingui senyals d’haver estat utilitzat.
  • Els productes s’han d’enviar per correu certificat i a ser possible amb l’embalatge original o amb un altre que també garanteixi la seguretat dels productes.
  • Les despeses d’enviament fins a les nostres instal·lacions les haurà de fer efectives el client interessat i si el cas específic ho permet, s’abonaran al client. No s’acceptarà cap paquet que arribi a contra-reemborsament.
  • Els diners referents a una devolució seran retornats principalment per mitjà d’una transferència bancària.
  • Un cop comprovat que tot sigui correcte, es retornarà l’import referent als productes retornats o al de la comanda retornada. Com es preveu a la llei, queda exclòs l’import referent a les despeses d’enviament perquè es tracta d’un servei subcontractat.
  • El termini de devolució de l’import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà mai els 30 dies.

Anul·lació d’una comanda en curs

– Es pot anul·lar una comanda en curs sempre i quan no s’hagi efectuat l’enviament. En aquest cas el tractament serà com el d’una devolució.

– Per anul·lar una comanda en curs, s’haurà d’enviar un correu electrònic a  info@Bragatina.cat o bé trucar al telèfon 934642920.

– En cas d’haver pagat la comanda, els diners seran retornats en la seva totalitat en el termini més breu possible.

Canvi de productes per error d’Bragatina.cat o per danys en el producte

-Bragatina.cat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client o si la mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Bragatina.cat.

-Retornarem l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

-Es canviaran tots els productes que continguin errors de fabricació, defectes o que hagin patit danys durant el transport. Referent a això Bragatina.cat estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

-No es canviarà en cap cas un producte que hagi patit danys per un mal ús per part del client.

-Un cop comprovat que tot sigui correcte, s’abonarà l’import referent a les despeses d’enviament del trajecte client/botiga.

-Les despeses d’enviament referents a l’últim trajecte botiga/client, aniran a càrrec d’Bragatina.cat

Per motius obvis, no s’acceptaran devolucions de productes que mostrin clares evidències d’haver estat utilitzats o tinguin algun tipus de desperfecte o manipulació. No acceptem cap paquet que porti import a pagar per l’enviament (reemborsament). Cal que el client pagui l’enviament i després, si s’escau, li retornarem l’import o bé li afegirem algun producte per valor igual i/o superior.

Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per Bragatina.cat estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Bragatina.cat o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular Bragatina.cat.

Igualment Bragatina.cat serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu del Portal. Aquells continguts procedents Bragatina.cat estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís.

Protecció de dades

Durant el procés de compra es demanen un seguit de dades i informació personal imprescindible per oferir un bon servei. Aquestes dades es tracten segons la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i a la Llei 34/2001, de 11 de Juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información”, informem que les dades personals que es facilitin en el formulari de la web seran objecte de tractament i s’inclouran en un fitxer informatitzat.

D’aquesta manera es podran utilitzar les dades de contacte per poder informar a clients sobre els canvis d’estat o incidències que puguin sorgir en el tractament de les seves comandes. En cas de ser clients, o potencials clients, consenteixen rebre informació comercial sobre els serveis que ofereix Bragatina.cat, excepte que en un termini de 10 dies es manifesti un altre opció, també a través de correu electrònic.

No es cediran, ni vendran, ni llogaran les dades personals dels usuaris a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Si la persona interessada vol fer qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, pot posar-se en contacte amb nosaltres.